$15,000.00
  • Pear rubies
  • Diamond stones
  • White gold