$30,000.00
  • White gold
  • White pearls
  • Diamond stones
  • Diamond encrusted